องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840
หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

   

 

นายไกรลาศ หวายฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
 

นางเกษมณี ไชยสัจ
เจ้าพนักงงานธุรการ

     

 

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(ปง./ชง.)

   

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

     

 

นายเสถียร หมื่นวิชา
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

นายใสว หันตุรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

     

 

นายพิทักษ์ หงษ์คำ
พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 567