องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840

 

นายสมาน   ศรีชนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   

 

นายสุนทร คงใต้
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายพิมล สีแจ่ม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

     

 

นางจงรักษ์    เมาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

 
 

น.ส.ชุติลักษ์ หวายฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

     

 

นายบุญธาตุ     จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

 
 

นายทองชื่น   ชื่นตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

     

 

นายสราวุฒิ   ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 
 

นายประสิทธิ์   ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

     

 

นายบุญสม    ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

 
 

นายบุญหลัด   ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

     

 

นายสมัย   ชายทวีป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 
 

นายประกร   อุปรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

     

 

นายถม  พงษ์สนิท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

 
 

นายประสิทธิ   ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

     

 

นายไสว ศรีมันตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

 
 

นายพลอย    เผ่าเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

     

 

นายปราง   ศรีชนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

 
 

นายวิเชียร    อุตภาพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

     

 

นายบุญมี    พยุงวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

   
     
View : 648