องค์การบริหารส่วนตำบลคำนํ้าสร้าง ตำบลคำน้ำสร้าง จังหวัดยโสธร โทร.045-756840

 

นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว
นายก อบต.

   

 

นายสุริยา เชตฐราช
รองนายก อบต.

 
 

นายปารมี วงษ์ปัดตา
รองนายก อบต.

     

 

นางพันทะ สีแจ่ม
เลขานายก

   
View : 748