เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างจะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.31-002 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,095.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและคำวิจารณ์
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 17 พฤษภาคม 64   View : 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทองหมู่ที่ 9   (ดู 167)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  (ดู 247)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเที่ยงนาเรียง ม.6-บ้านภูถ้ำพระ ม.5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  (ดู 215)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางทางหลวงท้องถิ่น บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3 - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำน้ำสร้าง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร  (ดู 210)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางทางหลวงท้องถิ่น บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 ถึง บ้านทรายทอง หมู่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 1700 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ดู 182)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-002 สายทางบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6 - บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  (ดู 204)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.31-003 สายทางบ้านคำน้ำสร้างหมู่ที่ 10 - บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  (ดู 195)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :